Správa o transparentnosti

Správa o transparentnosti audítorskej spoločnosti Audítorská spoločnosť s.r.o. za rok 2015 podľa § 24 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

Právna forma spoločnosti

Spoločnosť Audítorská spoločnosť s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo:19450/N. Svoju činnosť spoločnosť vykonáva na základe zápisu do zoznamu audítorských spoločností . Licencia SKAU na poskytovanie audítorských služieb číslo 311.

Štatutárny zástupca spoločnosti

Ing. Boris Goga, audítor , licencia SKAU 780 / vklad 3 386 eur, 51 % hlasovacích práv /

Prokurista

Ing. Dušan Dranačka / vklad 3 254 eur, 49% hlasovacích práv /

Štatutárny zástupca spoločnosti spĺňa ustanovenia Zákona 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“ /, konkrétne ustanovenia § 3 odsek 1 a 2. Spoločnosť Audítorská spoločnosť s.r.o. spĺňa ustanovenie § 5 odsek 1 písm. b/ zákona.

Popis siete

Spoločnosť Audítorská spoločnosť s.r.o. nie je členom siete audítorských spoločností podľa § 2 odsek 10 zákona.

Štruktúra riadenia spoločnosti 

Audítor spoločnosti vykonáva audit v súlade s „ Medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku a s nimi súvisiacich vyhlásení“ a ostatných predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom č. 540/2007 Z.z.
Prokurista spoločnosti vykonáva účtovné a daňové poradenstvo na základe vydaného osvedčenia SKDP , ktoré oprávňuje daňového poradcu na poskytovanie daňového poradenstva podľa zákona č. 78/92 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov – osvedčenie č. 645/2001.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality

V rámci interného kontrolného systému spoločnosti Audítorská spoločnosť s.r.o. štatutárny zástupca zodpovedá za zákazku, za celkovú kvalitu prípravných prác, za priebeh a výkon celej zákazky. Je povinný zabezpečiť, aby vykonané práce boli v súlade s odbornými štandardami, právnymi a regulačnými požiadavkami, ubezpečuje, aby boli dodržané zásady a postupy kontroly kvality a je zodpovedný za objektivitu vydaných audítorských správ v zmysle platných štandardov. Rozhoduje o splnení etických požiadaviek vo vzťahu k Etickému kódexu, zodpovedá za formulovanie záverov o súlade s požiadavkou nezávislosti platnou pre zákazku na audit a zodpovedá za to, že relevantné závery auditu sú zdokumentované.
Štatutár spoločnosti – audítor je povinný sa uistiť o dodržiavaní primeraných postupov v súvislosti s akceptáciou vzťahov s klientom a ich pokračovaním, preverí kvalitu vykonaných prác na zákazke a posúdi pochopenie auditu, prehodnotí množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov a počet zrealizovaných hodín na zákazke.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o účinnosti fungovania vnútorného systému zabezpečenia kvality

Spoločnosť Audítorská spoločnosť s.r.o. vykonáva činnosť na základe zavedeného vnútorného systému zabezpečenia kvality výkonu auditu a štatutárny zástupca spoločnosti vyhlasuje, že účinnosť vnútorného systému kontroly kvality je v súlade s požiadavkami odborných štandardov a Etickým kódexom, čím je zabezpečené dodržiavanie kvality výkonu audítorskej práce a následné vydanie audítorskej správy, ktorú vydá spoločnosť, alebo zodpovedný audítor je primerané. Pred samotným vydaním správy o štatutárnom audite prebieha previerka kvality, ktorú vykonáva licencovaný audítor. Previerka pozostáva z kontroly správy audítora a účtovnej závierky, iných finančných údajov, ktoré sú súčasťou správy, plánu auditu, zhrnutí výsledkov auditu v memorande, iných informácií a dôkazov v pracovnej dokumentácii. Až keď sa audítor vykonávajúci previerku ubezpečí, že boli dodržané primerané úsudky a závery v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami a inými relevantnými postupmi a predpismi platnými v SR, vydá zodpovedný audítor správu o štatutárnom audite.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality auditu

Posledná previerky zabezpečenia kvality audítorskej spoločnosti, ktorú vykonala SKAU, bola  ukončená dňa 9.9.2015

Zoznam auditovaných subjektov verejného záujmu v predchádzajúcom účtovnom období

– Mesto Topoľčany

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítorskej spoločnosti Audítorská spoločnosť s.r.o.

Spoločnosť Audítorská spoločnosť s.r.o. preveruje a analyzuje svoju nezávislosť k overovanej spoločnosti podľa ustanovení zákona č. 540/2007 Z.z. § 19 a Etického kódexu audítora SKAU v etape uzatvárania zmluvy o výkone auditu . Audítor zodpovedný za zákazku v súlade s požiadavkami na nezávislosť, získava informácie s cieľom identifikovať a vyhodnotiť okolnosti, ktoré nezávislosť ohrozujú, prijíma opatrenia na elimináciu ohrozenia nezávislosti zákazky na audit a zdokumentuje závery o nezávislosti.

Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní

Systém sústavného vzdelávania je priebežne zabezpečovaný využitím ponúk školení organizovaných Slovenskou komorou audítorov a inými vzdelávacími inštitúciami, čím je zabezpečený princíp v uplatňovaní sústavného vzdelávania audítorov.

Finančné informácie

celkové tržby spoločnosti Audítorská spoločnosť s.r.o. za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2015  predstavovali sumu 94 tis. €, z toho Výnosy za audítorské služby 93 tis. € a Ostatné výnosy 1 tis. €

V Topoľčanoch, 30.3. 2016                   Ing. Boris Goga