Audit

Pri spolupráci s klientom uplatňujeme individuálny prístup.

Zamestnanci spoločnosti sú zapojení do programu získavania, obnovovania, udržiavania a prehlbovania teoretických vedomostí a odborných schopností.

Audítorská spoločnosť zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámi pri poskytovaní služieb.

Pre klientov poskytujeme stanovisko audítora v prípade keď požaduje overenie určitej vybranej oblasti účtovníctva pre špeciálne účely- napríklad pre prípravné jednanie o predaji podniku alebo jeho časti. Výstupom je stanovisko k danej problematike.

Spoločnosť vykonáva overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre klientov so sídlom na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných audítorských štandardov ako audit:

Štatutárny

vykonávame pre spoločnosti, ktoré majú povinnosť auditu, ale aj pre spoločnosti auditom chcú prezentovať verejnosti svoju dôveryhodnosť. Výstupom je štandardná audítorská správa s výrokom.

Priebežný

vykonávame podľa dohody s klientom v priebehu roka viackrát.Výstupom je správa o vykonaní priebežného auditu.

Detailný

ako mimoriadne činnosť, zameraná na overenie detailných položiek v účtovníctve, definovaných spravidla určitou minimálnou výškou.