Ostatné

OSTATNÉ

  • Posúdenie návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy spoločnosti
  • Preskúmanie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu podniku
    alebo jeho časti
  • Posúdenie postupu pri zmene vlastníkov spoločnosti
  • Spolupráca pri zostavení výročnej správy spoločnosti
  • Zabezpečenie znaleckej činnosti pri stanovení hodnoty podnikov alebo ich častí, pri odhade hodnoty nehnuteľností, a v odvetví účtovníctva a daňovníctva
  • Komplexná podpora pri začatí podnikania

CENNÍK ZA SLUŽBY

Stanovenie ceny za poskytovanie služieb je predmetom dohody stanovená na základe vzájomnej dohody po zohľadnení kritérií ako výška obratu, majetku, rizikovosti účtovných transakcií klienta a počtu a výšky hodinových sadzieb Audítorskej spoločnosti. Na požiadanie spracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

STIAHNITE SI DOTAZNÍK:

Dotazník